قسمت دوازدهم: نابرابری و ظهور پوپولیسم
9/07/2019
Copy link to Clipboard

قسمت دوازدهم: نابرابری و ظهور پوپولیسم

در این قسمت درباره تاریخ سیاسی امریکا در قرن گذشته حرف می‌زنیم و اثر نابرابری اقتصادی بر ظهور پوپولیسم راستگرا در صحنه سیاسی دنیا را بررسی می‌کنیم در ادامه این قسمت، چند قسمت دیگر با تمرکز بر موضوعات مشخص منتشر خواهد شد که به بررسی نقش سرمایه‌داران د...

More details
Bullhorn
(519)

Get Started

Download the App