قسمت هفدهم: روش علم در درک دنیا
2/03/2021
Copy link to Clipboard

قسمت هفدهم: روش علم در درک دنیا

در این قسمت با بابک که دستی بر آتش علم دارد درباره روش علم به عنوان ابزاری برای درک جهان پیرامونی و اثر تخصص‌گرایی، فرهنگ و سرگرمی بر این فهم حرف زدیم. منابع معرفی شده در این قسمت: کانال یوتیوب خانم سابینه هوسنفلدر The Discovery of Modern Science by ...

More details
Bullhorn
(519)

Get Started

Download the App