قسمت هجدهم: عصر کرونا و سرمایه، بخش دوم
5/15/2021
Copy link to Clipboard

قسمت هجدهم: عصر کرونا و سرمایه، بخش دوم

در بخش دوم قسمت هجدهم با بابک و کامران ادامه بحث از بخش قبل را دنبال کردیم و بیشتر درباره تولید و توزیع واکسن و سازوکارهای سیستم جهانی سرمایه برای تولید و توزیع آن گفتگو کردیم و در نهایت از رویای خودمان از دنیای پس از کرونا و دنیای بهتری پس از کرونا ...

More details
Bullhorn
(519)

Get Started

Download the App