قسمت نوزدهم: سلطهٔ مردسالارانه
9/12/2021
Copy link to Clipboard

قسمت نوزدهم: سلطهٔ مردسالارانه

در این قسمت با فرزانه درباره تاریخ آزار و سلطه بر زنان حرف زدیم و همه این مفاهیم را در قالب تاریخی سلطه مردسالارانه بررسی کردیم. سرفصل موضوعات مطرح شده این بود: ریشه سلطه مردسالارانه سلطه بر به وجود آوردن نیروی کار زمینه اصلی آزار جنسی و ارتباط آن به...

More details
Bullhorn
(519)

Get Started

Download the App