قسمت شانزدهم:‌ شیلی،‌ مردم متحد
12/20/2020
Copy link to Clipboard

قسمت شانزدهم:‌ شیلی،‌ مردم متحد

در اکتبر ۲۰۲۰ مردم شیلی به پای صندوق‌های رای رفتند و به تغییر قانون اساسی شیلی که از دوران حکومت نظامی پینوشنه هنوز پابرجا بود، رای دادند. به بهانه این موفقیت مردم شیلی با فواد از رادیو هیچ‌کیدز درباره تاریخ شیلی بعد از جنگ جهانی دوم تا به امروز گفتگ...

More details
Bullhorn
(519)

Get Started

Download the App