مصاحبه با پادکست دایجست در مورد پادکست دایجست- به زبان انگلیسی
7/27/2020
Copy link to Clipboard

مصاحبه با پادکست دایجست در مورد پادکست دایجست- به زبان انگلیسی

در این قسمت از پادکست دایجست، مصاحبه ای که پادکست انگلیسی زبان Ask an Iranian با دایجست در مورد خود دایجست و اساساً رسانه پادکست داشته را برای شما باز نشر می کنیم. این پادکست به زبان انگلیسی تهیه شده است.   در این قسمت از این گفتم که چی شد دایجست و ش...

More details
Bullhorn
(519)

Get Started

Download the App